PASS Me The Gin & Watch Me Get Fabulous Hanging Heart Decoration

PASS Me The Gin & Watch Me Get Fabulous Hanging Heart Decoration
A heart shaped wooden hanging decoration featuring "Pass me the gin and watch me get fabulous!" quote in gold.

£4.00